Skip to content
ppos

Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej

Komitet naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Komitet naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w roku 2023-2024

prof. dr hab. n. med. Marek Synder
(Łódź)

dr n. med. Barbara Jasiewicz
(przewodnicząca, Zakopane)

prof. dr hab. med. Janusz Popko
(Białystok)

Wytyczne dot. streszczeń prac wysyłanych na sympozja Sekcji Ortopedii Dziecięcej: Wytyczne_KN_PPOS_2018 (format pdf)

Statut Komitetu Naukowego Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

 1. Komitet Naukowy liczy trzech członków
 2. Każdy członek Komitetu Naukowego pracuje w nim przez 3 lata.
 3. Najstarszy stażem jest przewodniczącym w ostatnim roku pracy.
 4. Każdego roku następuje wybór nowego kandydata do Komitetu.
 5. Przewodniczący Komitetu konsultuje wybór nowego członka z Zarządem Sekcji, który wybiera propozycję kandydata i przedstawia do akceptacji przez Walne Zebranie Sekcji.
 6. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele różnych ośrodków.
 7. Członkiem Komitetu może zostać wyłącznie rzeczywisty członek Sekcji.
 8. Prace przesyłane do Komitetu Naukowego nie mogą być wcześniej publikowane.
 9. Streszczenia prac na następne Sympozjum Sekcji nadsyłane są do Komitetu Organizacyjnego do 31 stycznia. Komitet Organizacyjny przesyła streszczenia Przewodniczącemu Komitetu Naukowego do 15 lutego. Żadne streszczenie nie będzie przyjęte po 31 stycznia.
 10. Przewodniczący Komitetu Naukowego przesyła jego członkom kopie streszczeń do 28 lutego.
 11. Streszczenia są recenzowane przez członków Komitetu Naukowego bez znajomości nazwisk i nazw ośrodków.
 12. Streszczenia są recenzowane i oceniane pod względem wartości naukowej i oryginalności w skali od 1 do 5.
 13. Protokół recenzji członkowie komitetu przesyłają na ręce przewodniczącego do 15 marca.
 14. Suma punktów za wartość naukową i oryginalność stanowi o wyniku ogólnym uzyskanym przez autora streszczenia.
 15. Streszczenia, które uzyskały największą liczbę punktów są zakwalifikowane do wygłoszenia.
 16. Kwalifikacja prezentacji ustnych ma te same kryteria jak kwalifikacja prezentacji plakatowych.
 17. Przewodniczący Komitetu Naukowego określa, które prace zostały przyjęte do prezentacji ustnej, które do prezentacji w formie plakatu.
 18. Przewodniczący Komitetu Naukowego przesyła podsumowanie recenzji z wybranymi do prezentacji streszczeniami Komitetowi Organizacyjnemu do dnia 31 marca.
 19. Przewodniczący Komitetu Naukowego raz w roku składa szczegółowe sprawozdanie z prac Komitetu Zarządowi Sekcji i Walnemu Zebraniu.