Skip to content
ppos

Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

Statut Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Rozdział I
Nazwa, siedziba

§.1.

Sekcja nosi nazwę: Sekcja Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego /PTOiTr/.

§.1a

W kontaktach międzynarodowych Sekcja używa angielskojęzyczną nazwę : Polish Paediatric Orthopaedic Society (PPOS)

§.2.

Siedzibą Sekcji jest miejsce pracy przewodniczącego Sekcji.

§.3.

Sekcja Ortopedii Dziecięcej posługuje się własnym godłem. Godłem Sekcji jest sylwetka dziecka na tle konturu geograficznego Polski.

Rozdział II
Charakter prawny Sekcji

§.1.

Sekcja jest częścią Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Władze i członków Sekcji obowiązuje statut Towarzystwa.

§.2.

Sekcja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o pokrewnym charakterze działania.

§.3.

Sekcja posiada odznakę z własnym godłem przyznawaną wszystkim członkom.

Rozdział III
Zadania Sekcji

§.1.

Inicjowanie i rozwijanie nauki i praktyki w przedmiocie zainteresowań Sekcji.

§.2.

 Propagowanie i upowszechnianie problematyki Sekcji wśród członków Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz innych specjalności lekarskich i społecznych.

Rozdział IV
Działalność Sekcji

§.1.

Organizowanie Sympozjów i zebrań naukowych.

§.2.

Współpraca naukowa i zawodowa z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnym charakterze.

§.3.

Popieranie i organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; organizowanie wyjazdów zagranicznych dla członków Sekcji.

§.4.

Organizowanie i ułatwianie publikowania prac naukowych w kraju i zagranicą

§.5.

Sekcja, przynajmniej jeden raz w roku organizuje konferencję naukowo-szkoleniową, której organizatora proponuje Zarząd sekcji, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§.6.

Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Sekcji powołuje 3 osobowy Komitet Naukowy Sekcji zwany dalej Komitetem. Kandydatury do Komitetu muszą być zgłoszone zgodnie z przyjętymi zasadami. Walne Zgromadzenie co rok wybiera nowego członka Komitetu . Po upływie 3- letniej kadencji, członek Komitetu może ubiegać się ponownie o to stanowisko po 2-letniej przerwie. Komitet ocenia i kwalifikuje prace do przedstawienia podczas Sympozjów naukowych organizowanych pod auspicjami Sekcji. Członkowie Komitetu muszą pochodzić z różnych ośrodków. Komitet ustala zasady dotyczące przygotowania streszczeń oraz kryteria ich oceny. Najstarszy stażem członek Komitetu jest jego przewodniczącym.

Rozdział V
Członkostwo Sekcji

§.1.

Członkiem Sekcji może zostać lekarz specjalista lub specjalizujący się w ortopedii i traumatologii narządów ruchu, zainteresowany rozszerzaniem swojej wiedzy w zakresie ortopedii dziecięcej, po dopełnieniu formalnego zgłoszenia i spełnieniu wymagań ustalonych przez Zarząd oraz pisemnej rekomendacji członków Sekcji.

§.2.

Członkiem Sekcji może być lekarz specjalista lub specjalizujący się w dziedzinie pokrewnej (np. rehabilitacji, chirurgii dziecięcej, neurochirurgii i innych) oraz fizjoterapeuta lub fizjoterapeuta w trakcie szkolenia, zainteresowany rozszerzaniem swojej wiedzy w zakresie ortopedii dziecięcej, po dopełnieniu formalnego zgłoszenia i spełnieniu wymagań ustalonych przez Zarząd oraz pisemnej rekomendacji innych członków Sekcji.

Rozdział VI
Władze Sekcji

§.1.

Władzami Sekcji są:

  1. Walne zebranie Członków
  2. Zarząd Sekcji
  3. Komisja Rewizyjna

§.2.

Walne Zebranie członków Sekcji:

  1. wybiera Zarząd Sekcji i Komisję Rewizyjną
  2. udziela lub odmawia udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  3. rozpatruje wnioski władz Sekcji i jej członków
  4. ustala wytyczne pracy Zarządu Sekcji
  5. zatwierdza tematykę, miejsce i ośrodek organizujący sympozjum na wniosek Zarządu Sekcji oraz zatwierdza plan działalności naukowej.

§.3.

Walne zebranie członków Sekcji może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Sekcji, podając jego termin i porządek obrad do wiadomości członków na co najmniej 30 dni przed datą obrad. Walne zebranie podejmuje wiążące uchwały w obecności co najmniej 50% członków w I terminie; w II terminie uchwały wiążące członków Sekcji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych. II termin Walnego Zebrania nie może odbyć się wcześniej niż 15 min. po upływie I terminu Walnego Zebrania.

§.4.

Walne zebrania członków Sekcji odbywają się przynajmniej jeden raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na życzenie Zarządu Sekcji lub na żądanie 20 członków Sekcji.

§.5.

W prowadzeniu obrad Walnego Zebrania obowiązują odpowiednie regulaminy Towarzystwa.

§.6.

Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika, dwóch członków oraz ustępującego przewodniczącego Sekcji, który ma głos doradczy. Kandydatury na członków Zarządu powinny być przesłane do sekretarza co najmniej 1 miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Sekcji. Walne Zgromadzenie wybiera wiceprzewodniczącego jako przewodniczącego elekta. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

§.8.

Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z trzech członków wybieranych na Walnym Zebraniu i pracuje w oparciu o statut Towarzystwa

Rozdział VII
Finanse Sekcji

§.1.

Zarząd Sekcji ustala i pobiera składki od swoich członków.

Rozdział VIII
Imprezy naukowe

§.1.

Sekcja organizuje sympozja i zebrania naukowe.

§.2.

Sympozjum powinno odbywać się co najmniej raz na dwa lata. Inne imprezy naukowe odbywają się w zależności od potrzeb i możliwości jako uzupełnienie sympozjum.

§.3.

Przy organizacji sympozjum obowiązują Wytyczne Zarządu Głównego w sprawie organizowania imprez naukowych towarzystwa oraz postanowienia lokalne Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.

§.4.

Program naukowy sympozjum organizuje Zarząd Sekcji, upoważniony komitet organizacyjny lub specjalnie powołany komitet naukowy.

Rozdział IX
Wydawnictwa

§.1.

Sekcja może prowadzić działalność wydawniczą w postaci wydawania biuletynów, materiałów zjazdowych lub wykorzystując łamy „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”.

§.2.

Dla wydawnictw nieperiodycznych Zarząd Sekcji może powoływać komitet naukowy lub komisję redakcyjną.

Rozdział X
Postanowienia ogólne

§.1.

Postanowienia regulaminu Sekcji wnioskuje Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów, a zatwierdza je Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§.2.

Zawieszenie działalności Sekcji może podjąć Zarząd Główny w przypadku stwierdzenia naruszenia statutu lub regulaminów Towarzystwa /Sekcji/ i powołać zarząd komisaryczny, który będzie kierować Sekcją do czasu statutowego Walnego zebrania

§.3.

Likwidacja Sekcji może nastąpić na wniosek poparty większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu Sekcji, w obecności co najmniej połowy członków lub na skutek decyzji Zarządu Głównego Towarzystwa.

§.4.

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Walne Zebranie członków Sekcji