Skip to content
ppos

Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej

Statut Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej” – zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą angielską Polish Paediatric Orthopaedic Society oraz nazwami skróconymi: polska – PTOD oraz angielska – PPOS.
 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska a siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Poznaniu.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie postanowień niniejszego statutu (dalej jako „Statut”)
  i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  (DZ. U. 2021, poz. 790,1559 i 2232 z późn. zm.).
 5. Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
 6. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działalności.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§2

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. zrzeszanie lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych zainteresowanych problematyką ortopedii dziecięcej,
  2. przekazywanie pomiędzy członkami Stowarzyszenia informacji o zdobyczach nauki,
  3. pomoc członkom Stowarzyszenia w pracy naukowej i zawodowej,
  4. przyczynianie się do podnoszenia kwalifikacji zawodowej członków Stowarzyszenia,
  5. popularyzowanie wiedzy i informacji dotyczących ortopedii dziecięcej,
  6. współpraca z innymi stowarzyszeniami,
  7. współpraca z organami administracji publicznej, mediami i wydawnictwami,
  8. organizowanie współpracy naukowej z zagranicznymi stowarzyszeniami, a także reprezentowanie polskiej ortopedii dziecięcej za granicą.
 2. Cele określone w ust. 1 powyżej Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. organizowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych i innych form działalności naukowej
   i naukowo-szkoleniowej,
  2. popieranie działalności naukowej oraz wydawniczej członków Stowarzyszenia, dotyczącej ortopedii dziecięcej,
  3. wspieranie innowacyjności w medycynie w zakresie ortopedii dziecięcej,
  4. występowanie z wnioskami, opiniami w zakresie ortopedii dziecięcej do organów administracji publicznej, innych stowarzyszeń oraz samorządu lekarskiego,
  5. uczestniczenie przez członków Stowarzyszenia w sympozjach, zebraniach naukowych za granicą,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej,
  7. tworzenie opinii eksperckich w tym konsultacyjnych,
  8. przyznawanie certyfikatów.
 3. Stowarzyszenie dla wykonywania celów statutowych może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków i sympatyków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§3

Członkostwo Stowarzyszenia jest otwarte dla wszystkich osób pragnących realizacji jego celów statutowych, którzy spełniają określone w Statucie warunki członkostwa.

§4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych,
 4. seniorów.

§5

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być lekarze specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii dziecięcej, którzy dodatkowo spełniają warunki określone w ust. 2 Statutu poniżej.
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać lekarz wymieniony w ust. 1 Statutu powyżej, który spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. posiada obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo innego Państwa,
  2. nie został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne lub nieumyślne,
  3. posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce.

§6

  1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne uznające, popierające i wspierające finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
   1. lekarze innych specjalności niż wymienione w §5 ust. 1 Statutu,
   2. specjaliści/specjalistki pielęgniarstwa,
  2. Członkiem wspierającym może być podmiot, który w pisemnym zgłoszeniu zadeklaruje stałą, roczną składkę na cele Stowarzyszenia.

§7

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które są szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub ortopedii dziecięcej.

§8

Członkiem seniorem staje się każdy członek Stowarzyszenia z chwilą osiągniecia 70 roku życia lub który przeszedł na emeryturę lub rentę inwalidzką i złożył w tej sprawie pisemny wniosek do Zarządu.

§9

 1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające Stowarzyszenia nabywa się poprzez pozytywne rozpatrzenie kandydatury osoby wnioskującej o członkostwo w Stowarzyszeniu przez Zarząd Stowarzyszenia
  w trybie opisanym w niniejszym paragrafie Statutu.
 2. Kandydatury, o której mowa w ust. 1 powyżej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na członka Stowarzyszenia musi posiadać rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wzór formularza zgłoszeniowego określa Zarząd Stowarzyszenia i udostępnia go na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia o nadaniu członkostwa zwyczajnego lub wspierającego zapada
  w formie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia z określeniem typu członkostwa (zwykłe lub wspierające).
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury osoby wnioskującej o członkostwo
  w Stowarzyszeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, w trybie opisanym w ust. 3 powyżej – Zarząd dokonuje wpisu nowego członka Stowarzyszenia na listę członków Stowarzyszenia, przy czym przed wpisaniem na listę członków Stowarzyszenia nowy członek jest zobowiązany do opłacenia składki członkowskiej za dany rok.

§10

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinien zostać sporządzony w formie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie osoby, która ma zostać uhonorowana członkostwem honorowym w Stowarzyszeniu powinno zawierać uzasadnienie, w tym np. opis wkładu osoby objętej wnioskiem w działalność Stowarzyszenia lub w rozwój dziedziny medycyny objętej zakresem działania Stowarzyszenia.
 3. Decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadaniu członkostwa honorowego zapada w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie wniosku o nadanie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu, w trybie opisanym w ust. 3 powyżej – Zarząd dokonuje wpisu nowego członka Stowarzyszenia na listę członków honorowych Stowarzyszenia.

§11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia
 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
 3. uzyskiwania od władz i organów Stowarzyszenia informacji o działalności Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenia w sympozjach, zebraniach naukowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§12

 1. Członek wspierający i członek honorowy oraz członek senior Stowarzyszenia posiadają uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy i członek senior Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§13

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia,
 4. opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Stowarzyszenia.

§14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
 2. wykluczenie przez Zarząd, na mocy uchwały Zarządu z powodu:
  1. działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
  2. zaleganie ze składką członkowską za okres jednego roku – przy czym skreślenie w tym trybie może nastąpić wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu członka do zapłaty zaległych składek z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu
   na uregulowanie należności,
  3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi
   w dobre imię Stowarzyszenia,
  4. został ujawniony w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana,
  5. utracił prawo wykonywania zawodu w Polsce.
 3. śmierć członka.

§15

Od uchwały w sprawie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do wniesienia w terminie 21 dni od doręczenia uchwały, odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się poprzez Zarząd Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§17

 1. Pierwszy skład Zarządu wybierany jest przez członków założycieli na zebraniu założycielskim
  w drodze uchwały.
 2. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez członków założycieli na zebraniu założycielskim w drodze uchwały.

§18

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 2. Funkcję Prezesa Zarządu, Prezesa Elekta i Prezesa Poprzedniej Kadencji można pełnić przez jedną kadencję.
 3. Funkcję Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu można pełnić przez maksymalnie dwie kadencje.

§19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odbyć się także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad.

§20

Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na co najmniej 1 miesiąc przed jego terminem. Dokonuje tego na piśmie na adresy korespondencyjne członków Stowarzyszenia lub w formie e-mailowej na adres e-mail wskazany przez członka Stowarzyszenia.

§21

Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie winno odbywać się w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie, który może być wyznaczony co najmniej 15 minut później tego samego dnia – może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji pozostałych organów,
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§23

Każdemu uprawnionemu do głosowania członkowi Walnego Zebrania Członków przysługuje jeden głos.

§24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku, o którym mowa w §24 niniejszego Statutu. Jedynym przedmiotem obrad mogą być sprawy dla których Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostało zwołane.

§26

 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z maksymalnie siedmiu osób. W skład zarządu mogą wchodzić:
  1. Prezes Zarządu
  2. Prezes Elekt
  3. Prezes Poprzedniej Kadencji
  4. Sekretarz
  5. Skarbnik
  6. dwóch Członków Zarządu
 3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
 4. Prezes Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków ponownego wyboru) Prezesem Zarządu nowej kadencji.
 5. Prezes Zarządu Stowarzyszenia po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków ponownego wyboru) członkiem Zarządu nowej kadencji, jako Prezes Poprzedniej Kadencji.
 6. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Prezesa w trakcie trwania kadencji, obowiązki Prezesa przejmuje Prezes Elekt, a w przypadku niemożności przejęcia przez niego powyższych obowiązków, wówczas wyboru Prezesa dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do tego czasu obowiązki Prezesa wykonuje Prezes Poprzedniej Kadencji.
 7. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Sekretarza lub Skarbnika lub Członka Zarządu, Zarząd powierza obowiązki do czas wyboru
 8. Decyzje Zarządu zapadają w postaci uchwał podejmowanych większością głosów.
 9. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich i terminu wpłaty,
  5. przygotowanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz wykonanie sprawozdania finansowego i przedłożenie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków,
  6. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na utrzymanie i rozwój Stowarzyszenia.

 

§27

  1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych jest Prezes Zarządu samodzielnie.
  2. Uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach związanych z zaciąganiem przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych są Prezes Zarządu działający łącznie z dwoma członkami Zarządu.
  3. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu – uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach związanych z zaciąganiem przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych są Prezes Elekt działający łącznie z dwoma członkami Zarządu.

 

§28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze przez Walne Zebranie Członków.
 3. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z urzędującym członkiem Zarządu, jak też osoby jemu podległe z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§29

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów
  i ofiarności publicznej a także z przychodów pochodzących z wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na jego działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie nie jest uprawnione do udzielania pożyczek na rzecz swoich członków lub pracowników Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§30

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów.

§31

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, powołuje likwidatora i określa jego prawa i obowiązki.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące.

§33

Statut wchodzi w życie w dniu 8 września 2022 r. tj. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.