Uwagi Prezesa po Zjeździe w Rzeszowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Za nami bardzo ważne wydarzenie – pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w Rzeszowie.

Zorganizował go w sposób perfekcyjny profesor Sławomir Snela wraz z zespołem, korzystając z logistycznego wsparcia firmy Medisfera oraz przy jakże widocznej życzliwości władz Uczelni oraz lokalnego samorządu z panem Prezydentem Miasta na czele.

Jestem przekonany, że merytorycznie Zjazd spełnił oczekiwania uczestników, dając dowód, że ortopedia dziecięca ma potencjał regularnego generowania prac zjazdowych na dobrym poziomie naukowym i klinicznym. Szczególnie interesujące wykłady zawdzięczamy obecności gości zagranicznych. Kolejnym mocnym punktem Zjazdu było podjęcie tematyki na styku ortopedii dziecięcej i ortopedii dorosłych w ramach dyskutowania odległych następstw chorób dziecięcego stawu biodrowego. Znaczący był w tym obszarze udział Konsultanta Krajowego. Wiele interesujących prac przedstawiono w ramach tematów wolnych. Dobrym poziomem merytorycznym cechowała się sesja studencka. Uznanie słuchaczy zdobyły obie sesje warsztatowe. Rzeszowski Zjazd był drugim w 2023 roku mocnym akcentem z zakresu ortopedii dziecięcej w kraju, po niezwykle udanej kwietniowej konferencji EPOS w Krakowie, co powoduje, że zagadnienia naszej specjalności zaistniały w ogólnym obiegu w sposób wyjątkowy.

Nastąpiły kolejne kroki formalne w rozwoju naszego Towarzystwa, w tym decyzja Walnego Zebrania członków Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr o zakończeniu działalności z dniem 31 grudnia 2023 roku. W ten sposób ta zasłużona dla rozwoju polskiej ortopedii dziecięcej struktura zostaje w całości zastąpiona merytorycznie przez Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej, które podejmie wszelkie starania o godne kontynuowanie jej misji.

 

Myślami kieruje się już w stronę kolejnego Zjazdu Towarzystwa, zaplanowanego w Poznaniu w dniach 23-25 maja 2024r. Powracamy do tradycji majowych spotkań ortopedów dziecięcych, tradycji naruszonej przez pandemię. Odstęp pomiędzy Zjazdami jest krótszy, dlatego już teraz zachęcam członków Towarzystwa do aktywnego przygotowania prac na zjazd poznański. Tematyka „Nowoczesne techniki i technologie w ortopedii dziecięcej”, „Powikłania i niepowodzenia leczenia złamań u dzieci” oraz tematy wolne dają możliwość szerokiego panelu zgłoszeń prac. Gorąco do tego zachęcam.

Po drodze czeka nas ważne wydarzenie: kurs w Uniejowie, czyli popandemiczny powrót do tradycji Szkoły Ortopedii Dziecięcej. Organizowana od 2009 roku, stała się jedną z wizytówek działalności edukacyjnej Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, ciesząc dużym zainteresowaniem młodych adeptów ortopedii. Obecnie powraca w wyższej randze kursu Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, a także w nowej formule, zakładającej trzy rozłączne „moduły”, i ma szansę stać się ponownie ważnym wydarzeniem edukacyjnym w ortopedii. Odpowiedzialnej roli koordynatora podjął się dr med. Błażej Pruszczyński, ze wsparciem całego Zarządu PPOS.

W ramach współpracy międzynarodowej Towarzystwo rozwija kontakty z odpowiednikami w Szwecji i we Francji. Udany udział naszych przedstawicieli w zjeździe Szwedzkiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w 2022 roku skłania do kontynuacji kontaktów i współpracy. Być może kolejne etapy współpracy zobaczymy już w Poznaniu. Wysokie kompetencje merytoryczne Koleżanek i Kolegów ze Szwecji dotyczą między innymi zagadnienia rejestrów w ortopedii, z czym w Polsce nie do końca sobie radzimy. Innym polem współpracy może stać się wymiana edukacyjna ortopedycznej młodzieży.

Organizatorem kolejnego po poznańskim Zjazdu PTOD będzie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w roku 2025. Do Zarządu wpłynęły też prośby chętnych do organizacji kolejnych Zjazdów Towarzystwa w roku 2026 i w roku 2027 z ośrodków w Szczecinie i w Gdańsku.

W oczekiwaniu na kolejne spotkania i inicjatywy ortopedów dziecięcych zachęcam do śledzenia strony internetowej i zapraszam do wspólnego budowania przyszłości polskiej ortopedii dziecięcej.

Prof. Tomasz Kotwicki
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej