Podsumowanie Zjazdu prof. Snela

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Chciałbym podziękować za udział w I Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej w Rzeszowie. Dla środowiska ortopedów Podkarpacia jak i dla mnie osobiście było to wydarzenie ważne i zapamiętane. Cieszy fakt, że właśnie u nas Sekcja Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przekształcona już przed rokiem w Lublinie w samodzielne Towarzystwo Naukowe odbyła swój pierwszy Zjazd. Tematem głównym Zjazdu było leczenia następstw patologii dziecięcego biodra prowadzących do powikłań i deformacji w postaci martwicy, przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych czy konfliktu panewkowo – udowego. Złamania bliższego końca kości udowej w wieku rozwojowym były tematem urazowym Zjazdu, a tematy wolne pozwalały na zgłaszanie prac, którymi nasze środowisko się zajmuje, czy to w aspekcie praktycznym, czy badań podstawowych. Na Zjazd zostało zgłoszonych ponad 60 prac oraz prace studenckie do oddzielnie zaplanowanej sesji naukowej. Cieszy ta aktywność naszego środowiska, zwłaszcza, że wiosną w Krakowie odbywał się Kongres Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (EPOS) w którym aktywnie uczestniczyło wielu polskich ortopedów.

W czasie uroczystego otwarcia Zjazdu mieliśmy okazję odbyć „podróż historyczną” na temat przyjaźni polsko – niemieckiej naszych środowisk w emocjonalnym wystąpieniu wybitnego ortopedy dziecięcego, jednego z fundatorów EPOS, profesora Klausa Parscha ze Stuttgartu. Niezwykle wartościowym był wykład Prezesa Towarzystwa, profesora Tomasza Kotwickiego na temat leczenia schorzeń kręgosłupa od wieku dziecięcego po starość w którym przedstawił nie tylko ogrom wiedzy, ale i sumę własnych, bogatych, praktycznych doświadczeń, swego rodzaju „filozofię leczenia kręgosłupa”. Bardzo ciekawym, jak sądzę głównie dla Gości Rzeszowa którzy przyjechali na nasz Zjazd, było wystąpienie Konrada Fijołka, Prezydenta Miasta obrazujące w formie prezentacji multimedialnej aktualną rolę Rzeszowa w sytuacji wojny na Ukrainie, ogromu zadań jakie spadły na miasto w związku z agresją Rosji i napływem znacznej liczby uchodźców spoza bliskiej tutaj, wschodniej granicy Polski.

W pierwszym dniu Zjazdu dyskusję a nawet poruszenie wzbudził wykład profesora Moritza Tannasta na temat wyników leczenia operacyjnego m.z.g.k.u oraz cała sesja wystąpień przedstawicieli polskich ośrodków ortopedycznych. Niemal całkowity brak powikłań w postaci martwicy głowy kości udowej po leczeniu operacyjnym z wykorzystaniem chirurgicznego zwichnięcia biodra w materiale szwajcarskim, jest odmienny od obserwowanego przez nasze Towarzystwo, czy też doniesienia światowe. Potwierdzały to głosy kolejnych, doświadczonych i biegłych w sztuce operowania polskich Kolegów. Wielką wagę praktyczną miał wykład profesora Jarosława Czubaka, podsumowujący Jego bogate doświadczenia w leczeniu patologii biodra metodą berneńskiej osteotomii okołopanewkowej według Ganza oraz przedstawione przez Niego dane z rejestru endoprotez NFZ w zakresie lecenia chorych w wieku rozwojowym. Tendencja rozszerzania wskazań do wczesnego wykonywania protezoplastyki w sytuacji deformacji biodra nie rokującej poprawy jest wyraźna we współczesnej ortopedii i będzie z pewnością obecna w naszym środowisku. W tej tematyce bardzo interesujące było wystąpienie profesora Marka Syndera omawiające doświadczenia w zakresie protezoplastyki młodych dorosłych oraz referat doktora Andrzeja Sionka w którym przedstawił własne, bogate już doświadczenia w zakładaniu protez stawu biodrowego u młodych chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Żywe zainteresowanie wzbudziło wygłoszone on – line, ale na żywo, w łączności z salą wykładową Zjazdu wystąpienie profesora Manuela Ribasa przedstawiające w sposób bogato ilustrowany zdjęciami i filmami Jego własna metodę artroskopii biodra połączoną z minimalnie inwazyjnym, przednim dostępem do biodra. Imponowała liczba ponad 1000 zabiegów wykonanych tym sposobem, przekonywał praktyczny aspekt ułatwienia trudnego technicznie zabiegu artroskopii biodra. W przerwie pierwszego dnia obrad dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty praktyczne nt. leczenia operacyjnego bliższego końca kości udowej oraz zakładania gwoździa magnetycznego do wydłużania kości udowej. Obydwaj prelegenci, Dr Jarosław Feluś i dr Szymon Pietrzak odpowiadali na wiele pytań szczegółowych, a na salach wykładowych można było spotkać zainteresowanych tematem jeszcze długo po zakończeniu nominalnych, zaplanowanych czasów szkolenia. Po przerwie obiadowej kontynuowano obrady w zakresie głównego tematu urazowego Zjazdu oraz tematów wolnych. W zgodnej opinii Uczestników Zjazdu poziom naukowy prezentowanych prac był wysoki z zauważalną tendencją do poprawy ich jakości zarówno co do treści jaki i sposobu prezentacji. W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się niezwykle ważne, historyczne Walne Zebranie Członków Sekcji, kończące aktywność zasłużonej Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr oraz regularne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej jako kontynuatora tej działalności.

W drugim dniu Zjazdu wysoką wartość naukową i praktyczną miała sesja poświęcona zagadnieniom wykrywania i leczenia schorzeń kręgosłupa. Dominowały doniesienia z ośrodków tradycyjnie zajmujących się tym problemem tj. Zakopanego, Poznania i Lublina, a ponadto z Białegostoku. Zainteresowanie i dyskusję wzbudziła sesja studencka, która pokazała jak wiele pozytywnych emocji może u młodych ludzi wzbudzić praca naukowa.

Chciałbym podkreślić, iż w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym prof. Markiem Napiontkiem udało się zamieścić streszczenia prac zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy Towarzystwa do prezentacji na Zjeździe w trzecim, tegorocznym numerze Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej.

W trakcie trwania Zjazdu mieliśmy okazje spotykać się nie tylko naukowo, ale również towarzysko po inauguracji na terenie Instytutu Muzyki UR, w hotelu Grand na kolacji koleżeńskiej, czy też po prostu na rzeszowskim Rynku korzystając z pięknej, słonecznej i ciepłej pogody oraz atmosfery.

Podsumowując Zjazd chcę podziękować całemu Zarządowi Towarzystwa z profesorem Kotwickim i Komitetem Naukowym oraz profesorowi Czubakowi za pomoc w organizacji naukowej Zjazdu a moim współpracownikom z Kliniki za współudział w organizacji. Dziękuję wszystkim firmom sponsorującym Zjazd, na czele z Mediway, których obecność finansowa i fizyczna na takim wydarzeniu jest zawsze ważna. Oddzielne podziękowania i słowa uznania kieruję do Pani Marzeny Wątrobińskiej i Pana Marcina Zabawy z organizującej Zjazd firmy Medisfera za ich profesjonalizm i rzetelną, bezproblemową współpracę.

Mam nadzieję, że uznacie Państwo za udany swój pobyt w Rzeszowie na I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

Sławomir Snela