Dofinansowanie konferencji EPOS dla młodego naukowca – ortopedy

Jak co roku, Zarząd EPOS zapewnia finansowanie jednemu młodemu ortopedzie opłaty zjazdowej. W związku z tym Zarząd PPOS zwraca się do młodych ortopedów o wysyłanie zgłoszeń na adres sekretarza celem przystąpienia do kwalifikacji otrzymanie dofinasowania w roku 2023.

Kandydaci powinni spełniać wymagania zarządu EPOS:

  • wiek poniżej 35 lat w chwili rozpoczęcia konferencji (30.03.2023),
  • ortopedia dziecięca powinna stanowić ponad 50% aktywności zawodowej kandydata,
  • pierwszorazowe uczestnictwo na konferencji EPOS.

Dodatkowo Zarząd PPOS sformułował kryterium:

  • autorstwo/współautorstwo pracy przyjętej na tegoroczną konferencję EPOS Kraków 2023.

Wśród zgłoszeń przesłanych do dnia 15.01.2023 Zarząd PPOS dokona wyboru pa podstawie oceny merytorycznej abstraktu przyjętego do wygłoszenia na EPOS w Krakowie oraz dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie ortopedii dziecięcej wyrażony w postaci publikacji z tej dziedziny.

Kwestionariusz zgłoszeniowy udostępniony jest do pobrania na stronie www.ppos.pl.
Deadline 15.01.2023.

Formularz zgłoszeniowy (docx)